United States dollar - Turkish lira

United States dollar - Turkish lira trading with Finq.com - Trade USD/TRY Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 183.00 pips
Mua cao cấp -0.0714 %
Kí quỹ ban đầu 25.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:4
Bán cao cấp 0.0069 %
Kí quỹ bảo trì 12.5000 %
Chênh lệch theo Pip (thấp từ)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
183.00 (pips)1:4Sunday 21:00 - Monday 21:00