United States dollar - Turkish lira

United States dollar - Turkish lira trading with Finq.com - Trade USD/TRY Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 150.00 pips
Mua cao cấp -0.0353 %
Kí quỹ ban đầu 2.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:50
Bán cao cấp 0.0069 %
Kí quỹ bảo trì 0.4000 %
Chênh lệch theo Pip (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
150.00 (pips)1:50Sunday 21:00 - Monday 21:00