United States dollar - Singapore dollar

United States dollar - Singapore dollar trading with Finq.com - Trade USD/SGD Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 8.00 pips
Mua cao cấp -0.0156 %
Kí quỹ ban đầu 0.5000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:200
Bán cao cấp -0.0083 %
Kí quỹ bảo trì 0.1000 %
Chênh lệch theo Pip (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
8.00 (pips)1:200Thursday 21:00 - Friday 20:55