United States dollar - Russian rouble

United States dollar - Russian rouble trading with Finq.com - Trade USD/RUB Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 100.00 pips
Mua cao cấp -0.0263 %
Kí quỹ ban đầu 2.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:50
Bán cao cấp 0.0069 %
Kí quỹ bảo trì 1.0000 %
Chênh lệch theo Pip (thấp từ)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
100.00 (pips)1:50Monday 07:05 - Monday 16:00