United States dollar - Russian rouble

United States dollar - Russian rouble trading with Finq.com - Trade USD/RUB Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 100.00 pips
Mua cao cấp -0.0276 %
Kí quỹ ban đầu 2.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:50
Bán cao cấp 0.0069 %
Kí quỹ bảo trì 0.4000 %
Chênh lệch theo Pip (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
100.00 (pips)1:50Thursday 07:05 - Thursday 16:00