United States dollar - Norwegian krone

United States dollar - Norwegian krone trading with Finq.com - Trade USD/NOK Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 67.10 pips
Mua cao cấp -0.0117 %
Kí quỹ ban đầu 0.5000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:200
Bán cao cấp -0.0118 %
Kí quỹ bảo trì 0.1000 %
Chênh lệch theo Pip (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
67.10 (pips)1:200Monday 21:15 - Tuesday 20:57