United States dollar - Norwegian krone

United States dollar - Norwegian krone trading with Finq.com - Trade USD/NOK Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 117.10 pips
Mua cao cấp -0.0075 %
Kí quỹ ban đầu 0.5000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:200
Bán cao cấp -0.0164 %
Kí quỹ bảo trì 0.2500 %
Chênh lệch theo Pip (thấp từ)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
117.10 (pips)1:200Sunday 21:15 - Monday 20:57