United States dollar - Indian rupee

United States dollar - Indian rupee trading with Finq.com - Trade USD/INR Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.00 pips
Mua cao cấp -0.0232 %
Kí quỹ ban đầu 2.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:50
Bán cao cấp -0.0002 %
Kí quỹ bảo trì 1.0000 %
Chênh lệch theo Pip (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.00 (pips)1:50Monday 03:45 - Monday 09:59