United States dollar - Chinese yuan

United States dollar - Chinese yuan trading with Finq.com - Trade USD/CNH Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 3.30 pips
Mua cao cấp -0.0389 %
Kí quỹ ban đầu 2.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:50
Bán cao cấp 0.0000 %
Kí quỹ bảo trì 1.0000 %
Chênh lệch theo Pip (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
3.30 (pips)1:50Sunday 21:00 - Monday 21:00