United States dollar - Canadian dollar

United States dollar - Canadian dollar trading with Finq.com - Trade USD/CAD Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 4.00 pips
Mua cao cấp -0.0096 %
Kí quỹ ban đầu 0.3400 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:294
Bán cao cấp -0.0138 %
Kí quỹ bảo trì 0.1700 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
4.00 (pips)1:294Wednesday 22:00 - Thursday 22:00