E-mini S&P 500 Futures

E-mini S&P 500 Futures trading with Finq.com - Trade USA500 Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.50 USD
Mua cao cấp -0.0352 %
Kí quỹ ban đầu 0.5000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:200
Bán cao cấp -0.0157 %
Kí quỹ bảo trì 0.2500 %
Xu hướng Nhà giao dịch Finq
Đã bán 35.9%
Đã mua 64.1%

Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.50 (USD)1:200Sunday 22:01 - Monday 20:59