E-mini S&P 500 Futures

E-mini S&P 500 Futures trading with Finq.com - Trade USA500 Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 1.00 USD
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 0.5000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:200
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 0.2500 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
1.00 (USD)1:200Wednesday 22:05 - Thursday 20:15