E-mini Dow ($5) Futures

E-mini Dow ($5) Futures trading with Finq.com - Trade USA30 Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 6.00 USD
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 0.5000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:200
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 0.1000 %
Xu hướng Nhà giao dịch Finq
Đã bán 40.4%
Đã mua 59.6%

Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
6.00 (USD)1:200Thursday 22:05 - Friday 20:15