E-mini Dow ($5) Futures

E-mini Dow ($5) Futures trading with Finq.com - Trade USA30 Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 6.00 USD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 0.5000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:200
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 0.2500 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
6.00 (USD)1:200Sunday 23:01 - Monday 21:15