Russell 2000 Index Mini

Russell 2000 Index Mini trading with Finq.com - Trade USA2000 Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 1.00 USD
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 0.5000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:200
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 0.1000 %
Xu hướng Nhà giao dịch Finq
Đã bán 67.3%
Đã mua 32.7%

Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
1.00 (USD)1:200Thursday 22:05 - Friday 20:15