UPWORK INC.

UPWORK INC. trading with Finq.com - Trade Upwork Inc. Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.10 USD
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 20.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:5
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 4.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.10 (USD)1:5Thursday 13:31 - Thursday 20:00