UnipolSai Assicurazioni SpA

UnipolSai Assicurazioni SpA trading with Finq.com - Trade UnipolSai (USI) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.016 EUR
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 2.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.016 (EUR)1:10Thursday 07:05 - Thursday 15:20