FTSE 100

FTSE 100 trading with Finq.com - Trade UK100 Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 2.00 GBP
Mua cao cấp -0.0277 %
Kí quỹ ban đầu 0.6660 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:150
Bán cao cấp -0.0268 %
Kí quỹ bảo trì 0.3330 %
Chênh lệch (thấp từ)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
2.00 (GBP)1:150Monday 08:01-20:59, Tuesday 08:01-20:59, Wednesday 08:01-20:59, Thursday 08:01-20:59, Friday 08:01-20:59