Universal Health Services Inc

Universal Health Services Inc trading with Finq.com - Trade Universal Health (UHS) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.32 USD
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.32 (USD)1:10Monday 13:31 - Monday 20:00