VelocityShares 3X Long Gold ETN

VelocityShares 3X Long Gold ETN trading with Finq.com - Trade UGLD (UGLD) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.75 USD
Mua cao cấp -0.0217 %
Kí quỹ ban đầu 100.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:1
Bán cao cấp -0.0217 %
Kí quỹ bảo trì 50.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.75 (USD)1:1Monday 14:31 - Monday 20:59