VelocityShares 3X Long Natural Gas ETN

VelocityShares 3X Long Natural Gas ETN trading with Finq.com - Trade UGAZ (UGAZ) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 9.50 USD
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 20.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:5
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 4.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
9.50 (USD)1:5Monday 13:31 - Monday 19:59