Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares trading with Finq.com - Trade TZA (TZA) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.75 USD
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 20.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:5
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 4.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.75 (USD)1:5Friday 13:31 - Friday 19:59