ProShares UltraShort Russell2000

ProShares UltraShort Russell2000 trading with Finq.com - Trade TWM (TWM) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.07 USD
Mua cao cấp -0.0217 %
Kí quỹ ban đầu 20.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:5
Bán cao cấp -0.0217 %
Kí quỹ bảo trì 10.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.07 (USD)1:5Tuesday 14:31 - Tuesday 20:59