Topdanmark A/S

Topdanmark A/S trading with Finq.com - Trade Topdanmark (TOP.CO) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.60 DKK
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 2.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.60 (DKK)1:10Monday 07:05 - Monday 14:55