10-Year U.S. Treasury Note Futures

10-Year U.S. Treasury Note Futures trading with Finq.com - Trade TNOTE10 Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.06 USD
Mua cao cấp -0.0217 %
Kí quỹ ban đầu 1.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:100
Bán cao cấp -0.0217 %
Kí quỹ bảo trì 0.5000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.06 (USD)1:100Wednesday 23:01 - Thursday 21:59