Tesla Motors Inc. - Common Stock

Tesla Motors Inc. - Common Stock trading with Finq.com - Trade TESLA Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.42 USD
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 100.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:1
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 20.0000 %
Xu hướng Nhà giao dịch Finq
Đã bán 21.4%
Đã mua 78.6%

Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.42 (USD)1:1Friday 13:31 - Friday 20:00