Teleperformance SA

Teleperformance SA trading with Finq.com - Trade Teleperformance (RCFPA) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.70 EUR
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.70 (EUR)1:10Thursday 08:05 - Thursday 16:30