E-mini NASDAQ-100 Futures

E-mini NASDAQ-100 Futures trading with Finq.com - Trade TECH100 Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 2.25 USD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 0.5000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:200
Bán cao cấp -0.0181 %
Kí quỹ bảo trì 0.2500 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
2.25 (USD)1:200Tuesday 22:05 - Wednesday 20:15