Synthomer plc

Synthomer plc trading with Finq.com - Trade Synthomer (SYNT-L) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 4.70 PNC
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
4.70 (PNC)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30