Sugar No. 11

Sugar No. 11 trading with Finq.com - Trade SUGAR Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.07 USD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 1.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:100
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 0.5000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.07 (USD)1:100Wednesday 07:31 - Wednesday 16:59