Equinor ASA

Equinor ASA trading with Finq.com - Trade Statoil Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.40 NOK
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.40 (NOK)1:10Monday 07:10 - Monday 14:15