Standard Life plc

Standard Life plc trading with Finq.com - Trade Standard Life (SL-L) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 2.80 PNC
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
2.80 (PNC)1:10Wednesday 07:05 - Wednesday 15:30