ProShares UltraPro Short Russell2000

ProShares UltraPro Short Russell2000 trading with Finq.com - Trade SRTY (SRTY) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.12 USD
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 100.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:1
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 20.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.12 (USD)1:1Monday 13:31 - Monday 19:59