Spark Infrastructure Group

Spark Infrastructure Group trading with Finq.com - Trade Spark Infrastructure (SKI.AX) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.01 AUD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.01 (AUD)1:10Wednesday 23:05 - Thursday 04:55