Soybean Futures

Soybean Futures trading with Finq.com - Trade SOYBEAN Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 2.00 USD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 1.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:100
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 0.2000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
2.00 (USD)1:100Monday 00:05 - Monday 12:40