Sonic Healthcare Ltd

Sonic Healthcare Ltd trading with Finq.com - Trade Sonic Healthcare (SHL.AX) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.05 AUD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 20.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:5
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 10.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.05 (AUD)1:5Wednesday 23:05 - Thursday 04:55