Array

trading with Finq.com - Trade Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị
Mua cao cấp
Kí quỹ ban đầu
Hết hạn hằng ngày
Đòn bẫy
Bán cao cấp
Kí quỹ bảo trì
Xu hướng Nhà giao dịch Finq
Đã bán %
Đã mua %

Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
- ()