SPDR S&P ASX 50 Fund

SPDR S&P ASX 50 Fund trading with Finq.com - Trade SFY.AX (SFY.AX) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.20 AUD
Mua cao cấp -0.0217 %
Kí quỹ ban đầu 100.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:1
Bán cao cấp -0.0217 %
Kí quỹ bảo trì 50.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.20 (AUD)1:1Monday 22:05 - Tuesday 03:55