Samsung Electronics Co Ltd

Samsung Electronics Co Ltd trading with Finq.com - Trade Samsung Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 4.00 USD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 20.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:5
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 10.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
4.00 (USD)1:5Monday 07:25 - Monday 14:30