Samsung Electronics Co Ltd

Samsung Electronics Co Ltd trading with Finq.com - Trade Samsung Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 12.00 USD
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 20.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:5
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 10.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
12.00 (USD)1:5Monday 08:25 - Monday 15:30