J Sainsbury plc

J Sainsbury plc trading with Finq.com - Trade Sainsbury's (SBRY-L) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 2.30 PNC
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
2.30 (PNC)1:10Thursday 07:05 - Thursday 15:30