Royal Mail plc

Royal Mail plc trading with Finq.com - Trade Royal Mail (RMG-L) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 1.55 PNC
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 2.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
1.55 (PNC)1:10Thursday 07:05 - Thursday 15:30