The Royal Bank of Scotland Group plc

The Royal Bank of Scotland Group plc trading with Finq.com - Trade RBS Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.60 PNC
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.60 (PNC)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30