Rational AG

Rational AG trading with Finq.com - Trade Rational (RAADE) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 2.00 EUR
Mua cao cấp -0.0215 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0243 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
2.00 (EUR)1:10Monday 08:05 - Monday 16:25