Quest Diagnostics Inc

Quest Diagnostics Inc trading with Finq.com - Trade Quest Diagnostics (DGX) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.30 USD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 2.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.30 (USD)1:10Monday 13:31 - Monday 20:00