PTC Inc

PTC Inc trading with Finq.com - Trade PTC Inc (PTC) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.38 USD
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 2.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.38 (USD)1:10Thursday 13:31 - Thursday 20:00