Booking Holdings

Booking Holdings trading with Finq.com - Trade PRICELINE Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 3.51 USD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
3.51 (USD)1:10Friday 14:31 - Friday 21:00