Booking Holdings

Booking Holdings trading with Finq.com - Trade PRICELINE Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 3.00 USD
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 2.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
3.00 (USD)1:10Friday 13:31 - Friday 20:00