PUBLIC POWER

PUBLIC POWER trading with Finq.com - Trade PPC Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.03 EUR
Mua cao cấp -0.0215 %
Kí quỹ ban đầu 50.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:2
Bán cao cấp -0.0243 %
Kí quỹ bảo trì 25.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.03 (EUR)1:2Thursday 08:35 - Thursday 15:20