WIG 20

WIG 20 trading with Finq.com - Trade Poland20 Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 3.00 PLN
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 1.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:100
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 0.2000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
3.00 (PLN)1:100Monday 06:51 - Monday 14:49