Performance Food Group Company

Performance Food Group Company trading with Finq.com - Trade Performance Food (PFGC) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.09 USD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0181 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.09 (USD)1:10Monday 13:31 - Monday 20:00