Peab AB

Peab AB trading with Finq.com - Trade Peab (PEAB-B.ST) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.55 SEK
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 2.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.55 (SEK)1:10Thursday 07:05 - Thursday 15:25