OPAP

OPAP trading with Finq.com - Trade OPAP Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.04 EUR
Mua cao cấp -0.0215 %
Kí quỹ ban đầu 20.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:5
Bán cao cấp -0.0243 %
Kí quỹ bảo trì 10.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.04 (EUR)1:5Monday 07:35 - Monday 14:20