OMV Group

OMV Group trading with Finq.com - Trade OMV (OMV.F) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.17 EUR
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.17 (EUR)1:10Wednesday 07:05 - Wednesday 09:59