Light Sweet Crude Oil Futures

Light Sweet Crude Oil Futures trading with Finq.com - Trade OIL Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.05 USD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 0.6600 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:150
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 0.3300 %
Xu hướng Nhà giao dịch Finq
Đã bán 56.8%
Đã mua 43.2%

Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.05 (USD)1:150Sunday 22:01 - Monday 20:55