Light Sweet Crude Oil Futures

Light Sweet Crude Oil Futures trading with Finq.com - Trade OIL Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.05 USD
Mua cao cấp -0.0217 %
Kí quỹ ban đầu 0.6600 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:152
Bán cao cấp -0.0217 %
Kí quỹ bảo trì 0.3300 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.05 (USD)1:152Wednesday 23:01 - Thursday 21:55