New Zealand dollar - United States dollar

New Zealand dollar - United States dollar trading with Finq.com - Trade NZD/USD Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 4.00 pips
Mua cao cấp -0.0150 %
Kí quỹ ban đầu 0.3400 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:294
Bán cao cấp -0.0089 %
Kí quỹ bảo trì 0.1700 %
Chênh lệch theo Pip (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
4.00 (pips)1:294Sunday 21:00 - Monday 21:00