NOR20

NOR20 trading with Finq.com - Trade Norway20 Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 2.00 NOK
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 2.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:50
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 1.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
2.00 (NOK)1:50Thursday 07:05 - Thursday 14:15